සිමෙන්ති කිලෝ 50 කොට්ටයක් රුපියල් 100 කින් ඉහළ දැමීමට සිමෙන්ති නිෂ්පාදක සමාගම් තීරණය කරයි.

එම මිල ඉහළ දැමීමත් සමග කිලෝ 50 සිමෙන්ති කොට්ටයක නව මිල රුපියල් 1375 ක් වන අතර පැවැති මිල වූයේ රුපියල් 1275 කි.

- ඔබගේ මිතුරන්ටත් බලන්න Share කරන්න..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here