විශේෂයෙන්ම අලුත් නිර්මාණ කරද්දී රටේ පවතින අර්බුදකාරී තත්ත්වය සෑම පැත්තකින්ම අපට බොහෝ ප්‍රශ්නයන්ට මුහුණ දෙන්න සිද්දවෙලා තියෙනවා. දැනට අපි පටන් ගන්න හිටපු නව නිර්මාණ බොහෝමයක් කල් ගියා.

මේ රටේ පවතින ප්‍රශ්නත් එක්ක ප්‍රවාහනයේ, කෑම බීම ඉඳල හැම දෙයක්ම ඇණහිටලා තියෙනවා.

ඒ වගේම දැන් ඒ දේවල් සපුරා ගත්තත් අපිට යන පිරිවැයත් එක්ක මේ කටයුතු ක්‍රමවත්ව පාලනය කර ගන්න පුළුවන්ද කියන ප්‍රශ්නත් එක්ක තමයි ගොඩක් නිෂ්පාදකවරු ඉන්නේ.

දැනට උද්ගතවී ඇති තත්ත්වයන් හමුවේ බොහෝ නිර්මාණ ආරම්භ කිරීමට නිෂ්පාදකවරු පසුබෑමට ලක්වෙලා තියෙනවා. ඉතිං කලාව පැත්තෙන් ගත්තම එය ඉතාම කනගාටුදායක තත්ත්වයක්.

- ඔබගේ මිතුරන්ටත් බලන්න Share කරන්න..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here