දුමින්ද සිල්වාට වලිප්පුව කලින් ඉදන් තිබුනද ? හිරුණිකාගේ මව අසයි..

- ඔබගේ මිතුරන්ටත් බලන්න Share කරන්න..