වාර්තාගත ලෙස උද්ධමනය ඉහළට

ජූලි මාසයේ මෙරට උද්ධමනය සියයට 60.8ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇතැයි ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.

ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකයේ වාර්ෂික ලක්ෂ්‍යමය වෙනස මගින් මනින මතුපිට උද්ධමනය මෙලෙස ඉහළ ගොස් තිබේ.

ඉකුත් ජූනි මාසයේ දී මෙරට මතුපිට උද්ධමනය සියයට 54.6ක් විය.

ගෙවුණු ජූලි මාසයේ දී ආහාර උද්ධමනය සියයට 90.9ක් දක්වාත්, ආහාර නොවන උද්ධමනය සියයට 46.5ක් දක්වාත්, ප්‍රවාහන උද්ධමනය සියයට 143.6ක් දක්වාත් ඉහළ ගොස් තිබේ.

- ඔබගේ මිතුරන්ටත් බලන්න Share කරන්න..